[vc_row][vc_column width=»1/12″][/vc_column][vc_column width=»10/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1647782251386{padding-top: 32px !important;padding-right: 32px !important;padding-bottom: 32px !important;padding-left: 32px !important;background-color: #ffffff !important;}»]Condicions de l’entrada

Associació Fred Cultural (d’ara endavant se’l denominarà ‘Associació Fred Cultural’ o l’‘Organització’), amb CIF núm. G-66857459 i domicili al carrer Xiprer, 57 08230 Matadepera (Barcelona) organitza el ‘Fred Festival 2022’ els dies 13 i 14 de maig de 2022 (d’ara endavant se’l denominarà ‘Fred Festival’ o l»Esdeveniment).

A continuació, s’inclouen les condicions d’aplicació per a l’assistència a l’Esdeveniment, les quals es consideren acceptades amb la compra de l’entrada:

Compra de l’entrada

Fred Festival 2022 posa a la disposició de l’usuari en la seva pàgina web un canal en línia per a la compra d’entrades de manera telemàtica.
Durant el procés de compra en línia d’entrades, se sol·licitarà, com a mínim, una identificació nominativa del comprador i una adreça electrònica on fer arribar el comprovant de compra i l’entrada o entrades adquirides. L’Organització no serà responsable en cas de pèrdua o robatori de les entrades adquirides pel comprador.

L’adreça electrònica facilitada pel comprador serà utilitzada per ‘Associació Fred Cultural’ per a efectuar qualsevol comunicació vinculada a la/s entrada/s adquirida/s pel comprador. Per això, les comunicacions enviades per ‘Associació Fred Cultural’ a aquesta adreça electrònica, es consideraran efectivament notificades al comprador. ‘Associació Fred Cultural’ no es fa responsable dels efectes que puguin derivar-se de la inexactitud de l’adreça electrònica facilitada pel comprador.

Les dades de caràcter personal facilitades passaran a formar part d’un fitxer, el responsable del qual és Associació Fred Cultural, amb CIF núm. G-66857459 i domicili al al carrer Xiprer, 57 08230 Matadepera (Barcelona) i adreça de correu electrònic info@fredfestival.cat.
Les dades proporcionades es conservaran durant tot el temps que en què siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats, així com durant el temps que calgui per a donar compliment a les obligacions legals. Segons el que s’estableix en la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té dret a accedir a les referides dades, rectificar aquells que siguin inexactes i sol·licitar la seva cancel·lació o supressió quan no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats, així com, si escau, a exercir els drets d’oposició o portabilitat. Per a exercir qualsevol d’aquests drets haurà de presentar un escrit en la següent adreça carrer Xiprer, 57 08230 Matadepera (Barcelona). En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.agpd.es).

L’Organització no garanteix l’autenticitat ni assumeix cap responsabilitat en relació amb les entrades que no hagin estat adquirides a través dels punts de venda telemàtics o presencials oficials.
Cada usuari és responsable de custodiar la seva entrada i ha d’assumir la responsabilitat que es derivi en cas que la mateixa sigui duplicada, fotocopiada o falsificada. L’Organització no es fa responsable de cap pèrdua o robatori d’entrades.

Política de canvis i devolucions

Una vegada adquirida l’entrada pel participant, no s’admetran canvis o devolució de l’import d’aquesta.
L’Organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment. En el cas que l’Organització alteri o modifiqui la programació, l’usuari no tindrà dret a reclamar la devolució de l’import abonat.
La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes fortuïtes o de força major no imputables a ‘Associació Fred Cultural’ no donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada, excepte en els casos en què així s’estableixi legalment. Per força major s’entendrà qualsevol situació o esdeveniment més enllà del control raonable de les parts que afecta directament l’Esdeveniment i fa que la seva celebració sigui impossible, inviable o insegura. Inclou, però no es limita a: amenaça de terrorisme o de guerra, calamitat pública, epidèmia, malaltia, pandèmia (inclòs la Covid-19 i les seves eventuals variants), actes o regulacions de qualsevol autoritat o oficina pública, incendi, explosió, vaga o bloqueig (fora del control directe o indirecte de qualsevol de les parts), interrupció o fallada de transport, fallada de la xarxa nacional o local, terratrèmol i/o condicions meteorològiques impredictiblement perilloses o extremis. Les condicions climatològiques adverses no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada.

Quan així procedís, l’adquirent de la/s entrada/ podrà sol·licitar el reemborsament de l’import de la/s mateixa/s en el termini no superior a catorze (14) dies a comptar des de la data en què sigui efectiva la cancel·lació de l’esdeveniment i en la forma especificada per ‘Associació Fred Cultural’ a aquest efecte. ‘Associació Fred Cultural’ podrà oferir a l’adquirent, en substitució del reemborsament, un bo o val substitutori per a l’entrada a un esdeveniment posterior de característiques similars al cancel·lat, sense cap cost addicional, que en tot cas quedarà sotmès a l’acceptació de l’adquirent.
Si per causes alienes a l’organitzador algun artista dels anunciats suspengués la seva actuació amb anterioritat al dia del concert, o el mateix dia per motius justificats, l’organitzador es reserva el dret de canviar-lo o no per un altre artista similar si hi hagués temps material, no retornant en cap cas l’import de les entrades si es realitza l’espectacle amb la resta d’artistes.

Accés als menors d’edat

El règim d’accés de menors d’edat al ‘Fred Festival 2022’ és el següent:

  • Els menors de 16 anys: podran accedir al festival sempre que vagin acompanyats del pare/mare o tutor legal.
    Els pares poden autoritzar un adult responsable com a acompanyant del menor de 16 anys sempre que sigui major d’edat, omplin i imprimeixin el document d’autorització amb fotocòpia de DNI del pare o mare del menor de 16 anys, i es presenti DNI de l’adult responsable i del menor.
  • Els menors a partir de 16 anys: podran accedir al recinte sense acompanyament sempre que presenti una autorització signada pel pare, la mare o tutor legal i el document d’exoneració de responsabilitat.

En cas que l’acompanyament del menor sigui requisit per accedir a l’Esdeveniment, el pare, la mare o tutor legal hauran de presentar el DNI o document d’identificació equivalent i llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’acompanyant amb el menor. Així mateix, hauran de portar en tot moment el DNI o document d’identificació equivalent per si l’Organització requerís l’acreditació de la seva identitat.

En cas que l’acompanyant del menor no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, farà falta que l’acompanyant present una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal del menor, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i el llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’autoritzant amb el menor. L’acompanyant autoritzat haurà de ser major de 18 anys.

En tot cas el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat de l’Organització, que es facilitarà a aquest efecte per l’Organització.

L’acompanyant serà responsable de qualsevol acció o omissió del menor durant l’estada en l’Esdeveniment.

Sense perjudici de tot l’exposat, si les autoritats competents i/o la normativa d’aplicació prohibissin l’accés dels menors a l’Esdeveniment, l’Organització no permetrà la seva entrada i procedirà a la devolució del preu d’aquesta.

Accés i estada al recinte

L’accés i estada als recintes només serà possible prèvia acreditació de l’entrada adquirida, que serà escanejada per l’Organització per a la seva verificació. Els assistents hauran d’identificar-se amb DNI o document d’identificació equivalent en cas que l’Organització així ho sol·liciti. Així mateix, els assistents hauran de conservar les seves entrades durant la seva estada en els recintes.
En el cas del ‘Fred Festival’, celebrat al Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa), l’entrada donarà dret al seu portador a entrar i sortir dels recinte, a partir del moment en què així sigui indicat per l’Organització, requerint-se l’escaneig de l’entrada per a cada nou accés als recintes.

Es denegarà l’entrada al participant:

– Quan el participant manifesti una actitud violenta o que inciti públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. També, i especialment, quan el participant que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l’exterior o en l’entrada, porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals o porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució.
– Quan el participant presenti símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.

– En el moment d’entrada en el recinte, el participant pot estar subjecte a un registre segons la Llei. No està permesa l’entrada amb llaunes, ampolles, armes, paraigües i qualsevol altre tipus d’objectes tallants o contundents que l’Organització estimi perillosos.

– El portador d’aquesta entrada accepta que se li faci un registre segons la llei a l’hora d’accedir al recinte, amb l’única finalitat de verificar que es compleixen les condicions de seguretat exigibles, per la qual cosa en cas de negar-se al registre, li serà denegada l’entrada al recinte.

– De la mateixa manera, l’organitzador podrà denegar l’accés al recinte al portador d’aquesta entrada si considera racionalment que, en cas de permetre la seva entrada, podria crear-se una situació de risc, perill o desordre públic. D’igual manera, es podrà procedir a expulsar-lo del recinte si se succeeixen les circumstàncies descrites.

– Qualsevol entrada trencada, esmenada o amb indicis de falsificació autoritzarà l’organitzador a privar al seu portador de l’accés al recinte.

Drets d’imatge

Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o captació d’imatges a l’interior de l’Esdeveniment per a realitzar un ús no estrictament personal. En cas que els participants incompleixin aquesta obligació, assumiran íntegrament qualsevol responsabilitat que es pugui derivar davant tercers per la captació i ús no consentit de qualsevol imatge a l’interior de l’Esdeveniment.
El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes —tant per l’Organització i els patrocinadors de l’esdeveniment, com pels diferents mitjans de comunicació— per a la seva posterior difusió informativa i/o comercial i autoritza aquests usos, que seran responsabilitat de qui les publiqui. Aquestes imatges poden aparèixer en Internet pel qual la seva difusió pot no ser controlada.

Excepcionalitat Covid-19

La situació provocada per la Covid-19 podria obligar a l’Organització a aplicar mesures excepcionals amb l’objectiu de preservar la seguretat i salut dels assistents del ‘Fred Festival 2022’. Aquestes mesures seran comunicades a tots els assistents i dependran també del que estableixin les autoritats competents. És per això que alguns dels punts que expliquem a continuació poden veure’s afectats en funció de la normativa en matèria sanitària que hi hagi vigent en cada moment.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDdmlkZW8lMjBhdXRvcGxheSUyMG11dGVkJTIwbG9vcCUyMGlkJTNEJTIybXlWaWRlbyUyMiUzRSUwQSUyMCUyMCUzQ3NvdXJjZSUyMHNyYyUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGZnJlZGZlc3RpdmFsLmNhdCUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAyMSUyRjEyJTJGaXJpZGVzY2VudC1iZy0yLm1wNCUyMiUyMHR5cGUlM0QlMjJ2aWRlbyUyRm1wNCUyMiUzRSUwQSUzQyUyRnZpZGVvJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

Scroll al inicio